вул. Космічна, 21, 1-й під’їзд, 4-й поверх, м. Харків, 61145.
Україна

Увага! Щорічне оновлення експертної ради Професійної асоціації екологів України

У липні Професійна асоціація екологів України оновлює експертну раду та склад комітетів. Кожен, хто має власний реальний досвід в сфері екологізації, може долучитися до взаємодії.

ПАЕУ - вже зараз середовище для професійного зростання будь-кого (практика-еколога, політика, громадянина), тому у подальшому таке середовище буде посилювати кожного його учасника.

Щоб долучитися до співпраці, заповніть анкету

ПРОПОНУЄМО ДОЛУЧИТИСЯ ДО СПІВПРАЦІ В РАМКАХ ТАКИХ КОМІТЕТІВ:

1.Комітет сталого розвитку та міжнародної взаємодії Розробка синергетичних рішень, які, з одного боку, дозволять підприємствам екологізовуватися таким чином, щоб вигравати конкуренцію як на внутрішньому, так і на зовнішніх ринках, а з іншої — громадянам відчувати справжню свіжість повітря, справжній смак води, безпечність харчових та промислових продуктів і, головне, безпеку за своє здоров’я, здоров’я своїх дітей та нащадків.Адаптація українського природоохоронного законодавства вимогам ЄС.Виконання міжнародних зобов’язань УкраїниРозширення співробітництва з питань запобігання транскордонному забрудненню навколишнього природного середовища.Збір, аналіз та популяризація кращих світових практик сталого розвитку
2.Комітет з екологічного права та законотворчостіНадання пропозицій щодо внесення змін до діючого природоохоронного законодавстваНадання пропозицій/ зауважень про проектах природоохоронних нормативних документівВдосконалення природоохоронного законодавства та підвищення рівня його дотримання, включаючи наближення законодавства України до права (acquis) Європейського Союзу
3. Комітет моніторингу навколишнього природного середовищаВпровадження системи арбітражних випробуваньРозроблення програми моніторингу впливу діяльності підприємства на навколишнє середовищеСтворення реєстрів/баз відкритих даних  екологічної інформаціїФормування комплексного моніторингу стану навколишнього природного середовища як систему виявлення, фіксування, узагальнення, зберігання, оброблення та підготовки релевантної інформації про діяльність підприємства в природоохоронній сферіВпровадження системи кадастрів природних ресурсівУпровадження технологій електронного урядування в екологічній сфері
4. Комітет промислової екології та інноваційВпровадження екологічних інновацій в економіку та раціональне природокористуванняЕкологічна модернізація промислових підприємствРозроблення критеріїв оцінки впливу на довкілля та показників допустимого впливу на довкілля для різних галузей економікиВпровадження науково обґрунтованих та безпечних для навколишнього природного середовища і здоров’я населення вимоги до процесів, товарів та послуг, які відповідатимуть європейським нормам/вимогамРеалізація результатів сучасних та фундаментальних екологічних досліджень в економіці та при взаємодії між науковцями та державними органамиРозроблення системи управління екологічними ризикамиСприяння зменшенню промислового забруднення
5. Комітет агроекологіїзабезпечення сталого виробництва якісної біологічної продукції збереження і відтворення природно-ресурсної бази аграрного сектораефективна екологізація всіх галузей сільськогосподарського виробництва
6. Комітет з питань боротьби зі зміною клімату та адаптації до змінРобота щодо галузевих програм адаптації до змін кліматуНапрацювання пропозицій для забезпечення зниженнявикидів парникових газів.Впровадження системи моніторингу, звітності таверифікації (МЗВ) викидів парникових газів
7. Комітет з охорони атмосферного повітряПідготовка пропозицій стосовно внесення змін до законодавства в галузі охорони атмосферного повітря.Аналіз законодавства Європейського Союзу з метою адаптації національного законодавства до вимог ЄС.Удосконалення системи нарахування та використання екологічного податку за викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітряЗбір та популяризація кращих практик задля покращення якості атмосферного повітря
8. Комітет з охорони та раціонального використання водних ресурсівРеалізація Водної стратегіїВпровадження системи водовідведення з поступовим припиненням скидання у водні об’єкти неочищених та недостатньо очищених стічних вод і забезпечення відповідності ступеня очищення стічних вод установленим нормативам та стандартамПідвищення ефективності водокористуванняПроведення дослідженьЗбір та популяризація кращих практик задля покращення якості стану водних ресурсів
9. Комітет з охорони надрмаксимально можливе вилучення та використання витягнутих компонентів при розробці родовищ корисних копалинзабезпечення охорони підземних вод в процесі гірничих робіт, різноманітного будівництва, інших форм техногенного впливу на надраспостереження і комплекс заходів по збереженню статистичної та геодинамічної стійкості надр в умовах підземної розробки корисних копалин, будівництва інженерних споруд, попередження їх шкідливих наслідків — просадки, утворення провалів, порушення геодинамічного режиму і інспостереження за природними процесами, в результаті яких руйнуються верхні зони земної кори, розробка заходів щодо зниження їх шкідливого впливу.Проведення дослідженьПопуляризація кращих світових практик
10. Комітет управління відходамиВпровадження системи обліку та звітності, системи моніторингу у сфері управління відходами, чіткої та прозорої системи обліку небезпечних відходів від утворювача до кінцевого утилізатора.Запровадження механізму декларування утворюваних відходів;Стимулювання заміщення первинних природних ресурсів за рахунок використання відходів виробництва чи побічних продуктів.Удосконалення системи поводження з небезпечними відходами та розвиток інфраструктури управління відходамиВпровадження системи розширеної відповідальності виробникаЗапровадження передліцензійної перевірки для юридичних осіб, що звертаються по ліцензію з поводження з небезпечними відходами;Запровадження якісних критеріїв при державних закупівлях послуг з утилізації небезпечних відходів. У поводженні з небезпечними відходами не може бути головним ціновий фактор.
11. Комітет з промислових відходівРішення для організації дієвого ринку управління промисловими відходамиІмплементація Директиви про відходи №2008/98/ЄС та Директиву №1999/31/ЄСРатифікація Мінаматської конвенції по ртутіПосилення адміністративної та кримінальної відповідальності за порушення законодавства у сферіЗбір та популяризація кращих практик задля ефективної системи циркулярної економіки
12. Комітет охорони земельних ресурсів та органічного виробництваВпровадження системи    правових,    організаційних, економічних,   технологічних  та  інших  заходів,  спрямованих  на раціональне  використання  земель,  запобігання   необґрунтованому вилученню    земель    сільськогосподарського    призначення   для несільськогосподарських    потреб,    захист    від     шкідливого  антропогенного впливу, відтворення і підвищення родючості ґрунтів,підвищення  продуктивності  земель  лісового  фонду,  забезпечення особливого    режиму    використання   земель   природоохоронного, оздоровчого, рекреаційного та історико-культурного призначення.Впровадження кращих практик органічного виробництва
13. Комітет з охорони ландшафтного та біотичного різноманіття, розвитку екомережіРозроблення пропозицій щодо розширення екологічної мережі, мережі ПЗФ та Смарагдової мережі, а також збереження унікальних природних ландшафтів.Розроблення переліку екосистемних послуг та методик з оцінки їх вартості.Розроблення законодавчих актів з охорони лісових екосистем та екосистемного підходу до використання лісових ресурсів.Сприяння розробленню кадастру об’єктів тваринного і рослинного світу.Моніторинг зелених насаджень у межах міст та інших населених пунктів, інвентаризація фауни урбанізованих ландшафтів.Підтримка проектів відновлення в урбанізованих ландшафтах близьких до природних екосистем.Аудит сучасного фактичного стану природоохороннихтериторій, залучення даних дистанційного зондуванняЗемлі та геопросторового моделювання
14. Комітет відновлюваних джерел енергіїВпровадження/розширення відновлювальних джерел енергії
15. Наукова рада ПАЕУНауково-методичний аналіз та вироблення пропозицій щодо перспективних напрямів розвитку всіх інструментів екологізації виробництва

Так, ще й досі значна кількість людей вважає, що вирішення, зокрема, екологічних та кліматичних проблем несе загрозу для економіки держави та компаній, є її гальмом або обмеженням і, відповідно, може завдати економічних проблем громадянам. Саме тому ПАЕУ об’єднала усі необхідні елементи сучасної демократичної держави (влада, бізнес, громадськість, наука), щоб не тільки заперечити неправильність цієї думки, а відшукувати, розробляти та пропонувати синергетичні рішення, які, з одного боку, дозволять підприємствам екологізовуватися таким чином, щоб вигравати конкуренцію як на внутрішньому, так і на зовнішніх ринках, а з іншої — громадянам відчувати справжню свіжість повітря, справжній смак води, безпечність харчових та промислових продуктів і, головне, безпеку за своє здоров’я, здоров’я своїх дітей та нащадків.

Наші цінності комплексного характеру, наша місія — сталий розвиток, як процес розвитку країни, що утворюється виключно у результаті синергії екологічної, економічної та соціальної складової, а не тільки за рахунок тотальної заборони природокористування, як такого взагалі.

Професійна асоціація екологів України — потужний екологічний хаб кращих технічних рішень для екологізації бізнесу, методичної та інформаційної підтримки бізнесу та ОТГ

Почути один одного, переконати, виробити спільну позицію та втілити її у життя — ось головна мета екологічно свідомої спільноти України, об’єднаної ПАЕУ!

Коментарі закриті.